Appetit på det gode ældreliv: Måltider, madglæde og livskvalitet – Københavns Universitet

LIVSKRAFT – Center for gode ældreliv > Projekter > Appetit på det gode æl...

19. februar 2018

Appetit på det gode ældreliv: Måltider, madglæde og livskvalitet

Projekt

’LIVSKRAFT - Center for gode ældreliv’ bruger livskvalitet, madglæde, sanselighed, fællesskab og nydelse som udgangspunkt for denne undersøgelse af den nuværende ældrebefolknings spisning.

Formål

Formålet er at udforske, hvordan mad og måltider kan styrke ældres livskvalitet.

Baggrund

Ældrebefolkningen er ikke en befolkningsgruppe i traditionel forstand, men tværtimod en meget heterogen gruppe. Det er veldokumenteret, at spisning i meget høj grad er kulturelt og socialt betinget. Social baggrund og samfundsmæssig position, kulturelle normer samt strukturelle forhold som fx hverdagens rytmer og organisering er med til at bestemme hvornår, hvad og med hvem, vi spiser. Ældres spisning er derfor organiseret og praktiseret på et væld af måder.

Projektet tager udgangspunkt i de ældres egne erfaringer med, hvilke typer af mad og måltider, der skaber glæde, velvære og livskvalitet for derigennem at indkredse de ældres livskvalitet i forbindelse med måltider. Projektets udgangspunkt er, at mad er langt mere end næringsstoffer. Mad er også smag, nydelse, sanselighed, minder, historie og vaner og fællesskaber.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews og observationer blandt udvalgte ældre rundt om i Danmark. Ældre Sagen indgår som partner og hjælper med at etablere samarbejder med lokalafdelinger rundtom i landet, der har haft succes med at lave samspisning, madinitiativer eller andre aktiviteter i forhold til mad og spisning.

Undersøgelsen følges op med forberedelse af en kvantitativ undersøgelse af gode ældreliv i relation til måltider, madglæde og livskvaliteten blandt ældre.

Undersøgelsens kvalitative del vil blive gennemført i det første halvår af 2018.

Kontakt

Den kvalitative del udføres af Adjunkt, ph.d. Bodil Just Christensen, Institut for Fødevare- og  Ressourceøkonomi, bjuc@ifro.ku.dk, telefon 3533 3627.

Den kvantitative del af postdoc Sidse Schoubye Andersen, Institut for Fødevare- og  Ressourceøkonomi, sisan@ifro.ku.dk, telefon 3533 3007.

Supervisor for projektet professor Lotte Holm, Institut for Fødevare- og  Ressourceøkonomi, loho@ifro.ku.dk, 3533 2496.

Projektet er finansieret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.